Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính VFS đã kiểm toán năm 2016

27/12/2016