VFS: CBTT HĐQT thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của ông Lê Thanh Tùng

29/06/2020