VFS: CBTT Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 ông Đặng Đức Trung

16/02/2017