VFS: CBTT quyết định đầu tư cổ phiếu OTC-CTy CPĐT Ngọc Thảo

29/06/2017