VFS: CBTT thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

21/05/2018