VFS: CBTT Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

20/04/2024