VFS_Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và giải trình.

27/12/2020