Cơ hội nghề nhiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Viet First Securities Corporation - VFS)

Môi trường VFS

Gia nhập tập thể VFS cho bạn: Cơ hội để làm việc chuyên nghiệp; Thử thách để phát triển, Động lực để yêu nghề và Bước tiến để bạn có thể đi xa hơn nữa.

Chúng tôi đang tìm kiếm

Chúng tôi tìm kiếm và chào đón các cá nhân tài năng, nhiệt huyết và có định hướng nghề nghiệp được làm việc trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN (HCM)

Hạn ứng tuyển:
Vị trí: Cấp Quản lý

– Kiểm tra, giám sát việc ghi chép, hạch toán kế toán nghiệp vụ phát sinh của Công ty, Quỹ, danh mục do kế toán viên phụ trách lập chính xác, đầy đủ, kịp thời.
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết của Công ty, Quỹ, danh mục do kế toán viên lập.
– Cập nhật các thông tư, chế độ kế toán đầy đủ, kịp thời
– Kiểm tra việc lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán của kế toán viên theo quy định đảm bảo khoa học, an toàn
– Tổng hợp số liệu lên các báo cáo tổng hợp của Công ty.
– Kiểm tra và duyệt NAV định kỳ, bất thường của Công ty và Danh mục đảm bảo chính xác, kịp thời và khớp đúng với số liệu của Ngân hàng giám sát.
– Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính của Công ty, phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, Ngân hàng giám sát để đảm bảo việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán đầy đủ, kịp thời
– Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán kịp thời, phù hợp
– Tham gia đào tạo chuyên viên kế toán nắm vững nghiệp vụ
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
– Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời
– Tham gia và thực hiện các công việc vào quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty
– Tham gia xây dựng phần mềm kế toán
– Kiểm tra việc nộp và CBTT báo cáo lên hệ thống quản lý của UBCK và các cơ quan liên quan theo thời hạn quy định
– Kiểm tra, giám sát các công việc liên quan đến phần hành kế toán của công ty
– Cung cấp số liệu cho Kế toán trưởng, Ban giám đốc theo yêu cầu một cách chính xác.