Phái sinh

Hướng dẫn giao dịch

 • KH mở tài khoản GD chứng khoán phái sinh
 • KH nộp tiền ký quỹ vào TKCK phái sinh
 • KH nộp tiền ký quỹ lên VSD
 • KH giao dịch ck phái sinh
 • CTCK hạch toán lãi/lỗ hang ngày và gửi thông báo cho KH
 • KH rút tiền từ TK giao dịch ck phái sinh (nếu cần)

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

Khách hàng vui lòng thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (GDCKPS) tại các điểm giao dịch của VFS

Lưu ý: Để mở tài khoản GDCKPS, khách hàng cần mở tài khoản cơ sở

Bước 2: Nộp tiền ký quỹ vào tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

Để có thể đặt lệnh giao dịch trên tài khoản GDCKPS, Khách hàng cần nộp tiền vào tài khoản GDCKPS theo 2 phương thức:

 1. Nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản GDCKPS

Khách hàng thực hiện nộp tiền/chuyển khoản tại các Ngân hàng dưới đây:

 • Tại Ngân hàng: …………………………
 • Tài khoản thụ hưởng:  ……………………………
 • Tên người thụ hưởng: Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt
 • Nội dung: “Nộp tiền vào tài khoản GDCKPS số [094Cxxxxxxx] [Tên chủ tài khoản]
 1. Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán cơ sở sang tài khoản GDCKPS

Khách hàng có thể thực hiện một trong ba cách sau:

  • Khách hàng thực hiện tại các quầy giao dịch của VFS.
  • Khách hàng gọi điện đến tổng đài của VFS và thực hiện theo hướng dẫn.
  • Khách hàng thực hiện chuyển tiền qua kênh VFS mobil, VFS online.

Bước 3: Nộp tiền ký quỹ lên Trung tâm lưu ký (VSD)

Sau khi nộp tiền vào tài khoản phái sinh, Khách hàng cần nộp tiền ký quỹ lên Trung tâm Lưu ký (VSD) bằng một trong ba cách sau:

 • Khách hàng thực hiện tại các quầy giao dịch của VFS.
 • Khách hàng gọi điện đến tổng đài của VFS và thực hiện theo hướng dẫn.
 • Khách hàng thực hiện chuyển tiền qua kênh VFS mobi, VFS webtrading.

Bước 4: Giao dịch phái sinh

Khách hàng có thể đặt lệnh mua bán qua các kênh giao dịch của VFS như sau:

 • Giao dịch trực tuyến VFS webtrading.
 • Giao dịch trên điện thoại qua App VFSMobi
 • Giao dịch tại các điểm giao dịch của VFS.

Bước 5: VFS hạch toán lãi/lỗ hàng ngày

Hàng ngày, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và VFS sẽ tính toán và thanh toán lãi/lỗ trên tài khoản giao dịch CKPS của Khách hàng.

Trường hợp tài khoản có lãi vị thế, VFS thực hiện hạch toán tiền lãi trên tài khoản giao dịch phái sinh của Khách hàng.

Trường hợp tài khoản có lỗ vị thế, Khách hàng cần nộp tiền ký quỹ vào tài khoản ký quỹ của khách hàng tại VSD để đảm bảo tỷ lệ giao dịch theo quy định của cơ quan quản lý.

Bước 6: Khách hàng rút tiền từ Tài khoản GDCKPS

Khách hàng thực hiện rút tiền theo thứ tự từ Tài khoản ký quỹ tại VSD ->Tài khoản GDCKPS->Tài khoản Chứng khoán cơ sở ->Tiền mặt/Tài khoản ngân hàng của Khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể rút tiền ký quỹ từ VSD khi số dư ký quỹ tài khoản phái sinh đảm bảo các tỷ lệ quy định về dịch vụ của VFS và VSD.

 

So sánh chứng khoán cơ sở và hợp đồng tương lai
Nội dung so sánh Chứng khoán cơ sở Hợp đồng tương lai
Số lượng phát hành/ niêm yết Giới hạn phụ thuộc vào Tổ chức phát hành (TCPH) Không có giới hạn
Bán khống Không được quyền bán khống Được tham gia vị thế bán mà không cần có tài sản cơ sở
Số tiền cần để giao dịch Tổng giá trị chứng khoán cơ sở muốn mua Giá trị ký quỹ do CTCK ấn định
Thanh toán Theo quy định về chu kỳ thanh toán hiện tại Tại một thời điểm nhất định trong tương lai