VFS: CBTT Nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Phan Thành Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị

05/04/2021