VFS: Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

22/12/2016