VFS: Tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn

28/03/2024